Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Stowarzyszenia Ośrodek Integracji Społecznej z siedzibą
w Zielonej Górze, zwany dalej Regulaminem, określa cele, zadania i strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego jakim jest Stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej z siedzibą
w Zielonej Górze oraz organizację i porządek procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Prostej 47A, zwane dalej „Ośrodkiem”, jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie stowarzyszenia, które zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 00001259.
 2. Ośrodek posiada status organizacji pożytku publicznego.

Struktura organizacyjna

§ 3.

 1. Ośrodek wykonuje działalność leczniczą w ramach przedsiębiorstwa działającego pod firmą: Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Zielonej Górze, które ma swoją siedzibę w Zielonej Górze przy ul. Prostej 47A.
 2. W skład Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Zielonej Górze, wchodzą:
  1.  Zakład/Oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy,
  2.  Zakład/Oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży.

Cele i zadania.

§ 4.

Celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie ambulatoryjnym, domowym i stacjonarnym, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę, nadzór lekarski (kontynuacja leczenia farmakologicznego) i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji – w warunkach domowych.

§ 5.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 1. Pielęgnowanie chorych.
 2. Kontynuacja leczenia.
 3. Rehabilitacja lecznicza.
 4. Promowanie zdrowia.
 5. Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentami.
 6. Wspomaganie członków rodziny lub opiekunów w sprawowaniu opieki nad chorymi.

§ 6.

1. Ośrodek udziela świadczeń medycznych z zakresu:

 1. zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego,
 2. zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego dla dzieci,

   zwanych dalej świadczeniami medycznymi.

2. Świadczenia medyczne wykonywane są w ramach działalności pożytku publicznego.

Zarządzanie

§ 7.

Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Zarząd Ośrodka, na zasadach określonych
w „Statucie Stowarzyszenia Ośrodek Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze”.

§ 8.

Bieżącą działalnością Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Zielonej Górze może kierować osoba pisemnie umocowana przez Zarząd Ośrodka, w zakresie określonym w odrębnie udzielonym pełnomocnictwie.

§ 9.

Paragraf 9 został skreślony Uchwałą nr 1/2013 Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 30 września 2013 r.

§ 10.

Osoby, o których mowa w § 8, w ramach kierowanego przedsiębiorstwa może wydawać zarządzenia, polecenia służbowe, pisma okólne i komunikaty, w zakresie określonym w odrębnie udzielonym pełnomocnictwie.

Przebieg procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

§ 11.

Świadczenia medyczne w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Zielonej Górze, realizowane są w systemie stacjonarnym i całodobowym.

§ 12.

 1. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
 2. Ośrodek może powierzyć na podstawie umowy cywilnoprawnej - wykonywanie niektórych świadczeń medycznych innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą.

§ 13.

Wykonując zadania statutowe Ośrodek współdziała m.in. z:

 1. Innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 2. Samorządami lokalnymi i zawodowymi.
 3. Instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.
 4. Stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi.

§ 14.

Ośrodek udziela świadczeń medycznych bezpłatnie oraz za częściową odpłatnością, na rzecz osób posiadających status świadczeniobiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innym osobom, które na podstawie odrębnych przepisów uprawnione są do bezpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń medycznych.

§ 15.

Pacjenci mogą rejestrować się w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Zielonej Górze osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie.

§ 16.

 1. Kolejność udzielenia świadczeń medycznych ustala się na podstawie zgłoszeń pacjentów, z zastrzeżeniem
 2. W celu zabezpieczenia prawidłowej kolejności udzielania świadczeń Ośrodek prowadzi listy pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń medycznych. Listy oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi, określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Zmiana wyznaczonego terminu udzielenia świadczenia medycznego następuje w razie zmiany stanu zdrowia pacjenta, wskazującej na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia niż wynika to z listy oczekujących. Pacjent informowany jest o nowym terminie udzielenia świadczenia.
 4. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia medycznego, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Ośrodek informuje pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu udzielenia świadczenia.

§ 17.

Paragraf 17 został skreślony Uchwałą nr 1/2013 Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 30 września 2013 r.

§ 18.

Pacjent chcący uzyskać bezpłatne świadczenie medyczne z zakresu Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego lub zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego dla dzieci, powinien posiadać:

 1. Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń medycznych udzielanych bezpłatnie lub za częściową odpłatnością.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość z numerem PESEL.
 3. Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Kartę informacyjną leczenia szpitalnego i wyniki badań będące w posiadaniu pacjenta
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji.
 6. Wywiad pielęgniarski.
 7. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie.
 8. Wniosek o przyjęcie do zakładu

 oraz inne dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 19.

 1. Ośrodek nie może odmówić udzielenia świadczenia medycznego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia - ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
 2. Świadczenie medyczne, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest poza kolejnością zgłoszenia.

Organizacja i zadania jednostek oraz komórek organizacyjnych.

Warunki ich współdziałania.

§ 20.

Zakres świadczeń udzielanych przez Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy oraz przez Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy dla Dzieci określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 21.

Świadczenia, o których mowa w § 20, wykonywane są w Zielonej Górze przy ul. Prostej 47A.

§ 22.

 1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Ośrodka obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Ośrodka pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
 2. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 3. Współdziałanie następuje w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami.

Warunki współdziałania Ośrodka z innymi podmiotami leczniczymi.

§ 23.

 1. Ośrodek w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń medycznych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń medycznych na rzecz tych pacjentów.
 2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami zawartych umów cywilno – prawnych.

Dokumentacja medyczna

§ 24.

 1. Ośrodek zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń medycznych.
 2. Ośrodek zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów
  lub kopii podlega opłacie. Opłata nie może być pobierana od podmiotów, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa - są z niej zwolnione.
 4. Opłata, o której mowa w ust. 3, wynosi:

1) 7,00 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej,

2) 0,7 zł za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej.

Prawa i obowiązki pacjenta

§ 25.

 Pacjent korzystający ze świadczeń realizowanych w ramach Ośrodka, ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.
 2. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich wykonywania,
  w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Informacji o swoim stanie zdrowia.
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie mu określonych świadczeń zdrowotnych,
  po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 5. Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 6. Udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona.
 7. Zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby.
 8. Dostępu do informacji o prawach pacjenta.

§ 26.

Pacjent korzystający ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń realizowanych w ramach Ośrodka, oprócz praw wskazanych w § 25, ma dodatkowo prawo do:

 1. Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 2. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

§ 27.

Pacjenci przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są:

 1. Zachować porządek, ciszę i nie zakłócać procesu leczenia innych pacjentów.
 2. Przestrzegać zaleceń personelu Ośrodka.
 3. Przestrzegać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i przeciwpożarowe.

§ 28.

Pacjenci zobowiązani są zwracać się do personelu Ośrodka w sposób kulturalny.

§ 29.

Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz przyjmowanie innych używek na teren Ośrodka – jest bezwzględnie zabronione.

Postanowienia końcowe

§ 30.

Procedurę postępowania ze zwłokami pacjentów określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 31.

Skargi, uwagi i wnioski należy składać do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 32.

Informacje dla pacjentów podawane są do wiadomości publicznej, poprzez ich wywieszenie w formie pisemnej na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Zielonej Górze.

§ 33.

Regulamin obowiązuje:

1) wszystkie osoby wchodzące w skład personelu Ośrodka, niezależnie od formy zatrudnienia;
2) wszystkich pacjentów przebywających w Ośrodku;
3) inne osoby przebywające na terenie Ośrodka.    

§ 34.

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego nadania.

Wykaz załączników:

 1. Zakres świadczeń udzielanych przez Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  i Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu został skreślony Uchwałą nr 1/2013 Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 30 września 2013 r.
 3. Procedurę postępowania ze zwłokami pacjentów określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zakres świadczeń udzielanych przez Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla dzieci i mlodzieży.

1. Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców przewlekle chorych i świadczeniobiorców, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym.

2. Do zakładu może zostać przyjęty świadczeniobiorca, który w skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.

3. Oceny, na podstawie skali Barthel dokonuje w dniu przyjęcia świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego oraz na koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka zakładu opiekuńczego.

4. Kontynuacja leczenia oznacza dalsze postępowanie lecznicze, w tym również żywienie dojelitowe i pozajelitowe, odpowiadające stanowi zdrowia świadczeniobiorcy, w tym podawanie leków i wykonywanie badań diagnostycznych, niezbędnych w chorobach o charakterze przewlekłym oraz stosowanie wskazań po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym, według indywidualnej oceny lekarza zakładu opiekuńczego.

5. O przyjęciu świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego decyduje kierownik zakładu opiekuńczego w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w tym zakładzie.

6. Celem pobytu pacjenta w zakładzie jest:

- poprawa stanu zdrowia;
- zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
- aktywizacja i usprawnianie ruchowe;
- zapewnienie bezpieczeństwa i opieki;
- uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności;
- umacnianie zdrowia;
- przygotowanie chorego i jego rodziny do samopielęgnacji i samoopieki w warunkach domowych;

7. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy zapewnia respektowanie podstawowych wartości w tym wynikających z praw człowieka i pacjenta, a w szczególności godności, intymności, niezależności i poczucia bezpieczeństwa.

8. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy świadczy ciągłą i kompleksową opiekę, przewiduje okresowy charakter pobytu pacjenta w zakładzie.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy zapewnia następujący zakres świadczeń:

 1. Świadczenia zdrowotne:

- pielęgnacyjne, wynikające z diagnozy pielęgniarskiej;
- rehabilitacja, aktywizacja, rehabilitacja psychiczna i ruchowa, terapia metodami fizycznymi w podstawowym zakresie;
- lecznicze, leczenie farmakologiczne, zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów, konsultacje specjalistyczne;
- diagnostyczne, w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych, niezbędne do monitorowania stanu zdrowia lub interwencji w przypadku zaostrzenia objawów choroby,
- dietetyczne;
- w zakresie terapii zajęciowej;
- w zakresie promocji zdrowia.

1.2. Edukacja zdrowotna.

1.3. Edukacja szkolna- w przypadku dzieci w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, objętych obowiązkiem nauki.

1.4. Wsparcie psychologiczne.

1.5. Usługi socjalno-opiekuńcze polegające na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;
- aktywizacji;

   5. W związku z potrzebami bytowymi:

- zakwaterowanie;
- wyżywienie;
- utrzymanie czystości;
- zapewnienie możliwości kontaktu z rodziną;
- umożliwienie realizacji potrzeb religijnych.

Odbiorcami świadczeń przede wszystkim osoby chore wymagające długotrwałej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samo opieki oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu, w tym:

w zakresie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego szczególnie chorzy ze schorzeniami:

- naczyń mózgu;
- po przebytym udarze mózgu;
- ze stwardnieniem rozsianym;
- z przewlekle postępującymi schorzeniami mięśni i stawów;
- po skomplikowanych złamaniach, urazach;
- z trudno gojącymi się ranami, odleżynami;
- ze schorzeniami geriatrycznymi.

W zakresie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla dzieci i mlodzieży w szczególności chorzy ze schorzeniami:

- mózgowe porażenia dziecięce;
- neurologicznymi;
- genetycznymi
- niedorozwoju psycho-fizycznego.

 

 

Świadczeniobiorcy mają zapewniony dostęp do opieki duszpasterskiej kapelana i do kaplicy znajdującej się na terenie Ośrodka. Ponadto mogą skorzystać z sali doświadczenia świata i świetlicy.

W przypadku Świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano schorzenia nie leczone w Zakładzie Pielegnacyjno-Opiekuńczym, a które wymagają potraktowania priorytetowego lub w przypadku pogorszenia się stanu, pilnych potrzeb diagnostycznych, chory przekazywany jest do oddziału/zakładu o odpowiednich warunkach diagnostyki i leczenia.

Dla zapewnienia prawidłowości i ciągłości postępowania diagnostycznego, leczniczego i opiekuńczego zakład współpracuje z innymi zakładami opieki zdrowotnej, a zwłaszcza: szpitalami, poradniami, pracowniami diagnostycznymi i pogotowiem ratunkowym.

 

 

 

(zgodnie z komunikatem ministra Zdrowia z dnia 04.11.2011r.). Świadczeniobiorcy ponoszą opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie. Zasady przyjęć i ustalania odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie określa USTAWA z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.)

Art. 18. 1. Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

2. Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26. roku życia, przebywającego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ustala się w wysokości odpowiadającej 200 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Wykładnią prawną w zakresie sposobu i trybu kierowania do zakładu oraz określania odpłatności za pobyt jest również:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 czerwca 2012 r, .w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS ZGONU PACJENTA

 

Pielęgniarka niezwłocznie zawiadamia o śmierci pacjenta w pierwszej kolejności lekarza zakładu, a w przypadku jego nieobecności, lekarza pogotowia ratunkowego.

Lekarz po przeprowadzeniu oględzin, stwierdza zgon i jego przyczynę.

Pielęgniarka przygotowuje dokumenty potrzebne lekarzowi do stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu, tj.:

- dowód osobisty (dowód znajduje się w kasetce zamkniętej na klucz w sekretariacie);

- dokumenty dotyczące stanu zdrowia danej osoby w okresie poprzedzającym zgon (teczka pacjenta);

Pielęgniarka niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu pacjenta, informuje wskazaną w dokumentacji rodzinę o zgonie pacjenta, jednocześnie pyta rodzinę o wybór zakładu pogrzebowego (wybór zakładu pogrzebowego należy do rodziny).

Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich.

Kartę zgonu wypełnia lekarz zakładu, a w przypadku nieobecności lekarza zakładu zobowiązanego do wystawienia karty zgonu, bądź gdy lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub z innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do pacjenta. Karta zgonu musi być wydana nie później niż 12 godzin od zgonu.

Pielęgniarka wraz z opiekunem dokonują umycia i ubrania zwłok w czystą bieliznę, pampersa, zabezpieczając wszelkie rany i miejsca po wkłuciach przed sączeniem.

Po 2 godzinach od stwierdzenia zgonu, pacjenta przewozi się do pokoju PRO MORTE.

W pokoju PRO MORTE, przy pacjencie zamieszcza się kartkę z imieniem i nazwiskiem pacjenta.

Pielęgniarka wzywa wskazany przez rodzinę zakład pogrzebowy.

Zakład pogrzebowy odbierając zwłoki, pozostawia stosowny druk potwierdzający odebranie zwłok. Druk dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.

Pielęgniarka przekazuje rodzinie: dowód osobisty, wypisaną przez lekarza kartę zgonu i rzeczy osobiste pacjenta.

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny- Dz. U. 1961, Nr 39 poz. 202).

Pliki do pobrania

Dokumenty