Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956

Usługi udzielane są w powstałych dwóch Klubach Seniora oraz w Dziennym Domu Pobytu w formie zajęć indywidualnych i grupowych zorientowanych na utrzymanie lub zwiększenie sprawności fizycznej i intelektualnej tych osób oraz na wzrost poziomu ich integracji społecznej. Dotychczasowy ramowy program wsparcia obejmuje m.in.: trening umiejętności społecznych i trening samoobsługi, trening zajęć ruchowych, zajęcia z pedagogiem, trening art. terapii, trening terapii zajęciowej. 

Zajęcia dla seniorów prowadzone są od poniedziałku do piątku przez wykwalifikowaną kadrę.

"Projekt „Razem dla Zielonej Góry - utworzenie dziennych domów pobytu na terenie Miasta Zielona Góra” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach:  Osi Priorytetowej 7. Równowaga Społeczna, Działania 7.5 Usługi Społeczne

Nazwa i numer Osi priorytetowej: Oś 7. Równowaga społeczna
Numer i nazwa działania: Działanie 7.5. Usługi społeczne
Numer naboru: RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19

Tytuł projektu:  „Razem dla Zielonej Góry - utworzenie dziennych domów pobytu na terenie Miasta Zielona Góra”

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 4 426 628,19 PLN

Okres realizacji projektu: Od 2020-03-01 do 2023.06.30
Obszar realizacji projektu:
Województwo: Lubuskie
Powiat: Zielona Góra
Gmina: Zielona Góra
Rodzaj projektu: Konkursowy

Typ projektu: „Typ II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile te usługi nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych - zgodnie z SZOOP RPO-L2020"

Grupą docelową projektu jest 90 osób niesamodzielnych (kobiety i mężczyźni) w wieku 60 lat i więcej, zamieszkałych na terenie powiatu grodzkiego Miasto Zielona Góra.

Ponadto Każda ze zrekrutowanych osób niesamodzielnych, wskaże 2 osoby z najbliższego otoczenia, którym zostanie udzielone wsparcie poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w lokalnej społeczności.

Rekrutacja do projektu odbywa się w siedzibie Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze, przy ul. Prostej 47A

W chwili obecnej odbywa się rekrutacja do Klubu Seniora w ZOK -Stary Kisielin ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 53.

Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem poczty polskiej, mailem, lub zostawić w skrzynce odbiorczej zamieszczonej przy wejściu do Ośrodka Integracji Społecznej. Wstępny komplet dokumentów składa się z podpisanego oraz wypełnionego formularza oraz oświadczenia według załącznika. Dokumenty wypełniane powinny być przez 3 osoby, a mianowicie: uczestnika projektu oraz przez 2 wskazane osoby z najbliższego otoczenia, które odbędą szkolenie.