Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956

REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU

„Poznaj nowy świat dla seniorów”

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie osobom zainteresowanym uczestnictwem w projekcie „Poznaj nowy świat dla seniorów” zasad rekrutacji do projektu, a jego uczestnikom warunków związanych z udziałem w oferowanych formach wsparcia i wymogów wynikających z obowiązków monitorowania realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin określa szczegółowe zasady, warunki i tryb uczestnictwa w formach wsparcia przewidzianych do realizacji w projekcie „Poznaj nowy świat dla seniorów”, wdrażanym przez Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

 §1

Informacje o projekcie: Projekt „Poznaj nowy świat dla seniorów” – realizowany w okresie od 1 października 2017 r. do 15 września 2020 r. na terenie Miasto Zielona Góra – jest współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 7.5. Usługi społeczne.

Celem projektu jest rozwój systemu usług społecznych dla osób niesamodzielnych w województwie lubuskim (powiat grodzki Miasto Zielona Góra), w tym usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i w społeczności lokalnej.

Cel zostanie zrealizowany przez utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze, świadczącego usługi społeczne dla 47 osób niesamodzielnych, w szczególności usługi opiekuńcze.

Realizacja celu zwiększy poziom włączenia społecznego i aktywności 47 osób niesamodzielnych oraz przyczyni się do powstania standardów usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, gotowych do zastosowania przez inne podmioty chcące udzielać w przyszłości wsparcia osobom niesamodzielnym.

Wsparcie projektu będzie realizowane przez wykwalifikowany personel, posiadający udokumentowane odpowiednie wykształcenie kierunkowe i przygotowanie zawodowe (w tym uprawnienia do świadczenia usług opiekuńczych i/lub certyfikat opiekuna medycznego – w przypadku personelu przewidzianego do świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania), niezbędne do prowadzenia przewidzianych w projekcie zajęć indywidualnych i grupowych dla osób niesamodzielnych, oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi, w tym w szczególności w świadczeniu usług opiekuńczych na ich rzecz

 §2

Charakter wsparcia realizowany w projekcie

1. Projekt przewiduje utworzenie i funkcjonowanie Domu Dziennego w Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze dla osób niesamodzielnych, na rzecz których będą świadczone usługi społeczne, w szczególności usługi opiekuńcze, świadczone w formie:

- usług krótkookresowego lub długookresowego dziennego pobytu w społeczności lokalnej w celu zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych – realizowanych przez wykwalifikowany personel (psycholog; pedagog; trener zajęć ruchowych; trener zajęć kulinarnych, trener terapii zajęciowej, trener art. terapii);

- usług na rzecz osoby niesamodzielnej w miejscu jej zamieszkania, w tym usług specjalistycznych – realizowanych przez wykwalifikowanych opiekunów medycznych.

2. Usługi opiekuńcze Domu Dziennego w Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze są świadczone wyłącznie na rzecz osób niesamodzielnych, tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

3. Usługi opiekuńcze, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2, są świadczone w społeczności lokalnej oraz w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych i obejmują w szczególności:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;

- opiekę higieniczną;

- pielęgnację zaleconą przez lekarza;

- zapewnienie kontaktów z otoczeniem społecznym.

4. Wsparcie udzielane w ramach projektu ma charakter długotrwały bądź krótkotrwały – w zależności od zdiagnozowanych indywidualnych specyficznych potrzeb osób niesamodzielnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie – i będzie udzielane na podstawie Indywidualnego Planu Wsparcia przygotowanego dla każdej osoby na etapie rekrutacji oraz weryfikowanego i aktualizowanego w zależności od potrzeb wspieranej osoby w trakcie jej uczestnictwa w projekcie.

5. Usługi krótkookresowego lub długookresowego dziennego pobytu w społeczności lokalnej będą udzielane w Domu Dziennym w Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze na rzecz 20 osób niesamodzielnych w formie zajęć indywidualnych i grupowych, zorientowanych na utrzymanie lub zwiększenie sprawności fizycznej i intelektualnej tych osób oraz na wzrost poziomu ich integracji społecznej. Ramowy program wsparcia obejmuje:

a) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH i TRENING SAMOOBSŁUGI – zajęcia grupowe (2 grupy 10–osobowe) – prowadzone przez psychologa w wymiarze 1 h dziennie dla 1 grupy przez 4 dni w tygodniu;

b) TRENING ZAJĘĆ RUCHOWYCH – zajęcia grupowe (2 grupy 10–osobowe) oraz indywidualne – prowadzone przez trenera zajęć ruchowych zgodnie z indywidualnym programem opieki ruchowej osoby niesamodzielnej zawierającym diagnozę jej możliwości i potrzeb ruchowych;

- zajęcia indywidualne w wymiarze 2 h miesięcznie dla 1 osoby;

- zajęcia grupowe w wymiarze 1 h dziennie dla 1 grupy;

c) ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM – zajęcia grupowe (2 grupy 10–osobowe) oraz indywidualne – prowadzone przez pedagoga;

- zajęcia indywidualne w wymiarze 6 h miesięcznie dla 1 osoby;

- zajęcia grupowe w wymiarze 45 min dziennie dla 1 grupy;

d) TRENING ART. TERAPII – zajęcia grupowe (2 grupy 10–osobowe) – prowadzone przez terapeutę o specjalności art. terapia w wymiarze 2 h dla 1 grupy przez 2 dni w tygodniu;

e) TRENING ZAJĘĆ KULINARNYCH – zajęcia grupowe (małe grupy 3–5–osobowe) – prowadzone przez trenera zajęć kulinarnych w wymiarze 2 h dla przez 5 dni w tygodniu;

f) TRENING TERAPII ZAJECIOWEJ – zajęcia grupowe (2 grupy 10–osobowe) – prowadzone przez trenera terapii zajęciowej;

- zajęcia indywidualne w wymiarze 4 h miesięcznie dla 1 osoby;

- zajęcia grupowe w wymiarze 2 h dziennie dla 1 grupy;

g) WARSZTATY WIZERUNKU – zajęcia grupowe (2 grupy 10–osobowe) – prowadzone przez trenera wizerunku w wymiarze 1 warsztat miesięcznie dla 1 grupy;

Wsparcie dla 20 osób niesamodzielnych – skierowanych do Domu Dziennego w Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze – przewiduje ponadto:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie uczestnictwa w projekcie w czasie pobytu w Domu Dziennym;

- codzienne wyżywienie w czasie pobytu w Domu Dziennym;

- wyjazdy integracyjne;

- zajęcia rekreacyjno – kulturalne (np. wyjście do kina, teatru, planetarium);

- rehabilitację ruchową na basenie pod opieką ratownika i trenera;

- transport osób niesamodzielnych z miejsca zamieszkania do Domu Dziennego i z Domu Dziennego do miejsca zamieszkania pojazdem dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

6. Usługi opiekuńcze, w tym usługi specjalistyczne, będą udzielane 27 osobom niesamodzielnym przez wykwalifikowanych opiekunów medycznych indywidualnie dla danej osoby w miejscu jej zamieszkania – z częstotliwością od 1 do 2 dni w tygodniu w wymiarze 2,5 h dziennie w zależności od potrzeb danej osoby niesamodzielnej. Świadczone usługi będą zorientowane na:

a) UTRZYMANIE HIGIENY:

– toaleta jamy ustnej, ciała w łóżku, pod natryskiem, w wannie, intymna, mycie twarzy i rąk;

– czesanie, golenie, obcinanie paznokci;

– ubieranie i rozbieranie;

– zmiana środków pomocniczych;

– pomoc w korzystaniu z WC;

– zmiana bielizny osobistej i pościelowej w łóżku;

– wykonywanie innych czynności dotyczących higieny.

b) WYKONYWANIE CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZYCH, w szczególności:

– ułożenie i zmiana pozycji ułożeniowej;

– przemieszczanie łóżko – wózek lub fotel;

– asystowanie przy chodzeniu lub przewożenie wózkiem;

– pomiar poziomu glikemii, ciśnienia;

– podawanie leków zgodnie z zaleceniem;

– zmiana opatrunków.

c) POMOC W ZAKRESIE ODŻYWIANIA:

– przygotowanie posiłków i płynów;

– karmienie , pojenie lub pomoc w przyjmowaniu posiłków;

– wykonywanie innych czynności w zakresie odżywiania się.

 § 3

Beneficjenci projektu

1. Grupą docelową projektu jest 47 osób niesamodzielnych (kobiety i mężczyźni) w wieku 60 lat i więcej, zamieszkałych na terenie powiatu grodzkiego Miasto Zielona Góra (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawiania wolności), a także osoby w ich otoczeniu .

2. Osobą niesamodzielną jest osoba, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

3. Wsparcie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie).

4. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały następujące grupy docelowe:

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 13 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa” (współwystępowanie różnych przesłanek);

i/lub

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

i/lub

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

5. Ponadto – zgodnie z diagnozą dotyczącą ww. grup społecznych, sporządzoną przez realizatora projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – na preferencyjnych warunkach do udziału w projekcie będą kwalifikowane kobiety ze względu na ich większy udział w tych grupach.

 § 4

Rekrutacja do projektu

1. Działania rekrutacyjne, poprzedzone akcją informacyjno–promocyjną (ulotki, plakaty, strona internetowa projektu, kontakty z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej), są prowadzone na terenie powiatu grodzkiego Miasto Zielona Góra przez realizatora projektu, tj. Ośrodek Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Prostej 47 a, za pośrednictwem Biura Projektu zlokalizowanego w siedzibie realizatora projektu. Za poprawność prowadzonych działań informacyjno–promocyjnych i rekrutacyjnych odpowiada asystent ds. rekrutacji, monitorowania i ewaluacji pod nadzorem koordynatora projektu.

2. Rekrutacja rozpoczyna się od 1 października 2017 r. i będzie prowadzona w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu.

3. Zgłoszenia osób do udziału w projekcie będą rejestrowane na listach kandydatów na uczestników projektu (lista podstawowa oraz lista rezerwowa) według kolejności zgłoszeń, o której decyduje data wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu.

4. W przypadku rezygnacji danej osoby z udziału w projekcie na jej miejsce kwalifikowana jest pierwsza osoba oczekująca na liście rezerwowej zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

5. Kryteria rekrutacji uwzględniają charakterystykę grupy docelowej i zakres oferowanego wsparcia. Ponadto realizują politykę równości płci i równości szans kobiet i mężczyzn, wdrażając jednocześnie zasady niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Szczegółowych informacji o projekcie i możliwości uczestnictwa w nim udzielają pracownicy osobiście w siedzibie Biura Projektu, telefonicznie pod numerem 68/ 459 23 53 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pnssenior@wp.pl oraz osrodek.zacisze@gmail.com

7. Proces rekrutacji realizowany jest zgodnie z następującymi 4 etapami, tj.: 

etap 1: działania informacyjno–promocyjne;

etap 2: ocena uprawnień kandydata na uczestnika projektu do przyznania danego rodzaju wsparcia określonego w § 2;

etap 3: decyzja o przyznaniu wsparcia w postaci usług opiekuńczych na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia danego uczestnika, z uwzględnieniem diagnozy jego osobistej sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową oraz jego zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb (Indywidualny Planu Wsparcia);

etap 4: zawarcie pisemnej umowy z uczestnikiem projektu i/lub jego opiekunem prawnym i rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie na podstawie Indywidualnego Planu Wsparcia.

8. Warunkiem umożliwiającym zakwalifikowanie się do udziału w projekcie jest złożenie kompletu następujących dokumentów, do którego należy:

- formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1)

- deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisana przez beneficjenta (załącznik nr 2)

- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3);

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4);

- okazanie dowodu osobistego.

Obowiązujące wzory dokumentów rekrutacyjnych można uzyskać w Biurze Projektu lub pobrać ze strony internetowej projektu www.znimi.pl lub mogą być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydata.

9. Kandydaci zobowiązani są do podania prawdziwych danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie potrzeby do ich niezwłocznego skorygowania. Podanie danych nieprawdziwych, niekompletnych, błędnych lub nieaktualnych, względnie brak dokonania ich aktualizacji, jak również podanie danych – szczególnie danych teleadresowych, pod którymi kandydat jest rzadko dostępny, może uniemożliwić kontakt z nim w przypadku konieczności informowania przez pracowników Biura Projektu o istotnych sprawach związanych z udzieleniem wsparcia (np. o terminie zwołania zebrania organizacyjnego lub terminie rozpoczęcia kursu lub o innych terminowych zdarzeniach dotyczących uczestnictwa w projekcie), a tym samym może skutkować wyłączeniem kandydata z udziału w projekcie.

10. Dokumenty, o których mowa w p. 5, należy składać osobiście w Biurze Projektu lub przesłać listem za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru przez realizatora projektu.

11. Każdy kandydat (uczestnik projektu) ma prawo do wglądu do złożonych przez siebie dokumentów oraz do poprawy danych zawartych w tych dokumentach oraz do wycofania złożonej przez siebie dokumentacji. Wycofanie złożonej dokumentacji jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie.

12. Dokumenty złożone na etapie rekrutacji mogą być skierowane do uzupełnienia lub poprawy przez kandydata (uczestnika projektu) na wniosek realizatora projektu, jeżeli zaistnieje uzasadniona potrzeba. W takiej sytuacji realizator projektu jest zobowiązany do udzielenia wyczerpującego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji wobec kandydata (uczestnika projektu), a każdy kandydat (uczestnik projektu), którego to dotyczy, jest zobowiązany do wykonania czynności uzupełniających lub korygujących zakres danych zawartych w jego własnej dokumentacji rekrutacyjnej. Dokumenty uzupełnione, poprawione lub ponownie wystawione są przechowywane wraz z zebraną dotychczas dokumentacją kandydatów (uczestników projektu).

13. Formularz rekrutacyjny złożony drogą elektroniczną będzie również brany pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów na uczestników projektu z zastrzeżeniem, że przed rozpoczęciem udziału w projekcie kandydat dostarczy kompletną dokumentację, o której mowa w pkt.7.

14. Zgłoszenie do projektu możliwe jest również przez kontakt telefoniczny beneficjenta z Biurem Projektu. W takim przypadku asystent ds. rekrutacji, monitorowania i ewaluacji wypełnia w imieniu kandydata formularz rekrutacyjny, a zebrane dane przechowuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

15. Zgłoszenie realizowane drogą elektroniczną i/lub telefoniczną traktowane będzie jako wiążące, przy zastrzeżeniu, że kandydat spełni wszystkie wymagania formalne określone w pkt. 7 w terminie nie później niż jeden tydzień przed rozpoczęciem udzielania wsparcia, o które ubiega się kandydat.

 § 5

Kwalifikacja uczestników projektu

1. Kwalifikacja kandydatów na uczestników projektu odbywa się na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w § 4 pkt.7, poprawnie wypełnionych, opatrzonych datą sporządzenia oraz odpowiednio podpisanych.

2. Weryfikację dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez kandydatów oraz ich archiwizację prowadzi asystent ds. rekrutacji, monitorowania i ewaluacji, dokonując sprawdzenia ich kompletności i poprawności wypełnienia.

3. O zakwalifikowaniu kandydatów do danej formy wsparcia udzielanej w projekcie decydują następujące kryteria:

A. Kryteria formalne

- poprawne i kompletne wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych;

- spełnienie kryteriów określonych w § 3 pkt. 1 i pkt. 2, określających wymagany profil uczestnika projektu.

B. Kryteria preferencyjne – spełnienie kryteriów określonych w § 3 pkt. 3 i pkt. 4, określających profil uczestnika projektu znajdującego się w trudniejszej sytuacji materialnej i/lub zdrowotnej i/lub społecznej względem innych osób – za spełnienie każdego z tych kryteriów zostanie przyznana wartość 5 punktów, a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności zakwalifikowania zgłoszenia na liście zgłoszeń; w przypadku identycznej sumy uzyskanych punktów rozstrzygnięciem będzie kolejność zgłoszeń udziału w projekcie ustalana zgodnie z datą złożenia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.

4. Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej będą rejestrowane na listach zgłoszeń do projektu (lista podstawowa + lista rezerwowa) i będą traktowane na równi ze zgłoszeniami złożonymi w wersji papierowej z zachowaniem zasad § 4. Dokumenty niekompletne i/lub dostarczone po terminie rozpoczęcia udzielania wsparcia będą przechowywane przez realizatora projektu w ramach prowadzonej listy rezerwowej.

5. W przypadku zakwalifikowania liczby kandydatów, przekraczającej limit uczestników projektu określony we wniosku o dofinansowanie projektu, osoby te oczekują na liście rezerwowej, która stanowi bazę wyjściową w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników projektu zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Dane uczestników projektu są zbierane i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

§ 6

Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Wsparcie udzielane jest na podstawie umowy nr RPLB.07.05.00-08-0004/17-00 o dofinansowanie projektu pt. „Poznaj nowy świat dla seniorów” zawartej między Województwem Lubuskim a Ośrodkiem Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

2. Rodzaj i zakres udzielanego wsparcia w postaci usług opiekuńczych odbywa się na podstawie indywidualne stworzonej ścieżki wsparcia danego uczestnika projektu, z uwzględnieniem jego diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

3. Przed rozpoczęciem udzielania wsparcia realizator projektu może zwołać zebranie organizacyjne uczestników projektu i/lub ich opiekunów prawnych. O miejscu i terminie zwołania zebrania organizacyjnego informuje uczestników projektu i/lub ich opiekunów prawnych asystent ds. rekrutacji, monitorowania i ewaluacji i/lub inny upoważniony pracownik Biura Projektu telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli uczestnik projektu i/lub jego opiekun prawny nie potwierdzi (ustnie lub pisemnie) swojego uczestnictwa w zebraniu organizacyjnym oraz zostanie stwierdzona jego nieobecność w chwili rozpoczęcia udzielania wsparcia, realizator projektu podejmuje działania zmierzające do ustalenia stanu faktycznego, tj. przyczyn absencji, a w przypadku wystąpienia zasadnych przesłanek związanych z ewentualną rezygnacją z udziału w projekcie realizator projektu jest upoważniony do skreślenia uczestnika projektu z udziału w projekcie po uprzednim pisemnym poinformowaniu go o tym fakcie (dostarczonym za potwierdzeniem odbioru) oraz po wykorzystaniu pozostałych środków komunikacji z uczestnikiem projektu i/lub jego opiekunem prawnym zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej uczestnika projektu.

4. W trakcie uczestnictwa w projekcie jego uczestnicy zobowiązani są:

- uczestniczyć w formach wsparcia, o których mowa w § 2 i które zostały określone jako adekwatne dla danego uczestnika projektu zgodnie z Indywidualnym Planem Wsparcia;

- każdorazowo potwierdzać swoją obecność na zajęciach przez podpisywanie listy obecności lub ustne zgłaszanie obecności na zajęciach prowadzącemu, który odnotowuje ten fakt w dzienniku zajęć;

- usprawiedliwiać swoją ewentualną nieobecność na zajęciach spowodowaną chorobą bądź innymi okolicznościami losowymi; przekroczenie przez uczestnika projektu limitu 10% nieobecności na zajęciach może skutkować skreśleniem z listy uczestników projektu, a tym samym odstąpieniem realizatora projektu od udzielania wsparcia na rzecz tego uczestnika;

- przygotowywać się do zajęć zgodnie ze wskazówkami trenerów i instruktorów;

- przestrzegać przepisów BHP i ppoż. obowiązujących w miejscach realizacji zajęć;

- uczestniczyć w zajęciach nie będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu odurzającym pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji z udziału w projekcie;

- uczestniczyć w procesie monitorowania i ewaluacji projektu, w tym dostarczyć realizatorowi projektu wypełnione osobiście ankiety ewaluacyjne oraz inne dokumenty związane z udzielaniem wsparcia realizowanego w ramach niniejszego projektu;

- uczestniczyć w testach i innych formach weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności przewidzianych w danej formie wsparcia;

- aktualizować i/lub poprawiać swoje dane osobowe zgromadzone w dokumentacji rekrutacyjnej projektu, szczególnie w przypadku wystąpienia zmian dotyczących danych teleadresowych i statusu beneficjenta, określonego w § 3 niniejszego regulaminu.

5. Po zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie każdy uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w nim po złożeniu w Biurze Projektu pisemnej rezygnacji. W takiej sytuacji realizator projektu może zakwalifikować do udziału w kursie kandydata na uczestnika projektu oczekującego na liście rezerwowej z zastrzeżeniem postanowień § 3, § 4 i § 5 niniejszego regulaminu.

6. Uczestnicy projektu są zobowiązani do zachowania frekwencji na poziomie przynajmniej 80%.

7. Za organizację wsparcia i logistykę działań odpowiada realizator projektu. Uczestnicy projektu i/lub ich opiekunowie prawni mają prawo do zgłaszania swoich uwag dotyczących realizacji wsparcia bezpośrednio pracownikom Biura Projektu, a w przypadku uzasadnionych roszczeń domagać się od realizatora projektu wdrożenia działań korygujących w zakresie objętym projektem.

8. Wszelka dokumentacja wytworzona w projekcie lub pozostająca w bezpośrednim związku z nim, w tym dokumentacja rekrutacyjna i dokumentacja udzielania wsparcia dotycząca uczestników projektu, jest gromadzona, wykorzystywana, przetwarzana i przechowywana przez upoważnionych pracowników realizatora projektu w Biurze Projektu i w siedzibie realizatora projektu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie umowy nr RPLB.07.05.00-08-0004/17-00 o dofinansowanie projektu pt. „Poznaj nowy świat dla seniorów” zawartej między Województwem Lubuskim a Ośrodkiem Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Dokumentacja, o której mowa, może być udostępniona podmiotom zewnętrznym, które zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej mogą wykonywać czynności związane z rozliczaniem projektu, w tym szczególnie w zakresie monitorowania i ewaluacji oraz kontroli.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin otrzymuje każdy uczestnik projektu w celu zapoznania się z procedurami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz stosowania ich. 

2. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu niezwłocznie po ich wprowadzeniu realizator projektu udostępnia znowelizowany dokument każdemu uczestnikowi projektu i/lub jego opiekunowi prawnemu.

3. Regulamin wchodzi w życie przed rozpoczęciem rekrutacji do projektu z dniem zatwierdzenia go przez realizatora projektu.