Projekt PFRON

wtorek, Styczeń 7, 2020

 

"Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami" jest programem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddziału Lubuskiego realizowanym w Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Projekt realizowany jest od stycznia 2020r i trwać będzie do 31.03.2023 r.

Nasze działania skierowane są dla osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie w różnym wieku - dla dzieci od 2 do 18 roku życia. Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju. W ramach projektu, wsparciem objętych jest 50 uczestników.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która posiada aktualne orzeczenie oraz orzeczenie o niepełnosprawności.
Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. W chwili obecnej prowadzona jest lista rezerwowa dla potencjalnych beneficjentów.

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka, do których wykorzystuje się konia, który stanowi integralną część procesu terapeutycznego (współterapeuty).

Hipoterapia jest jedną z metod usprawniania rehabilitacji ruchowej i rewalidacji osób niepełnosprawnych, która polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, psychicznym, sensorycznym (działającym na zmysły) i społecznym.

Celem hipoterapii jest przywrócenie osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie jak najlepszej sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie.

Hipoterapia podnosi ogólną sprawność fizyczną, normalizuje napięcie mięśniowe, wspomaga kodowanie prawidłowego wzorca chodu, poprawia koordynację ruchową i zdolności motoryczne - głównie równowagi i poczucia rytmu, poprawia orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała, oraz stymuluje i normalizuje czucie głębokie i powierzchowne.

Hipoterapia sprzyja wzrostowi motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego, zwiększając tym samym poczucie własnej wartości. Stymuluje odbiór wrażeń zmysłowych, poprawia percepcję wzrokową i słuchową, oraz wspomaga stymulację uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywania i rozwijania nowych umiejętności.

Hipoterapia wspomaga działania terapeutyczne i jest szansą na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i może przynieść korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka.

 

Hipoterapię w naszym Ośrodku prowadzą wykwalifikowani hipoterapeuci.

Zajęcia prowadzone są codziennie, na dostosowanej częściowo krytej ujeżdżalni oraz w terenie, gdzie pacjenci mogą doznawać bezpośredniego kontaktu zarówno z koniem jak i z przyrodą.

 

W zależności od stanu pacjenta i celu terapii prowadzimy następujące formy hipoterapii:

 

Fizjoterapię na koniu, która obejmuje gimnastykę leczniczą na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe.

 

Terapię kontaktem z koniem, której celem jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, z innymi ludźmi, tworzenie sytuacji terapeutycznej w towarzystwie konia a nie samo dosiadanie konia (czyszczenie, siodłanie, prowadzenie konia i in.).

 

Terapeutyczną jazdę konną, obejmującą zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego dające możliwość naukę samodzielnej jazdy konnej.

 

Ponadto w obrębie naszych działań znajduje się rekreacyjna jazda konna dla osób niepełnosprawnych, która nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i może mieć aspekt terapeutyczny. Umożliwia aktywność ruchową osobom niepełnosprawnym, wyrabia u nich nawyk i potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu w kontakcie ze zwierzęciem i przyrodą.

 

Dzieci

Zespoły neurologiczne

Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta.

Stany po urazach czaszkowo - mózgowych. Minimalne uszkodzenia mózgu. Choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3 punkty), konieczna indywidualizacja intensywności i czasu zajęć.

Dzieci niedowidzące i niewidome. Choroby i zaburzenia psychiczne.

Zespoły ortopedyczne. Wady postawy. Skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych. Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.

Inne

Zespoły genetyczne, np. Zespół Down'a (z obowiązkowym zdjęciem rtg - bocznym i czynnościowym - odcinka szyjnego kręgosłupa). Przepukliny oponowo - rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia. Zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne. Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.

 

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania bezwzględne:

 • Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.
 • Nie wygojone rany.
 • Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.
 • Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.
 • Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej.
 • Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.
 • Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a.
 • Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.
 • Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.
 • Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.
 • Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.
 • Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych.
 • Podwyższona temperatura.
 • Ostre choroby infekcyjne.

 

Przeciwwskazania względne:

 • Padaczka.
 • Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.
 • Zaburzenia mineralizacji kości.
 • Utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego.
 • Dyskopatia.
 • Hemofilia oraz inne skazy krwotoczne.
 • Schorzenia okulistyczne wymagana konsultacja.
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odc. lędźwiowym.

Zgłoszenia do projektu można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Integracji Społecznej, w stajni u hipoterapeutów, lub za pomocą poczty e-mail osrodek.zacisze@gmail.com

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem 68 459 23 53
Koordynator projektu – Monika Kościucha, Tel. 697 675 317