Poznaj nowy świat dla seniorów - regulamin i formularz

środa, Październik 4, 2017

Projekt „Poznaj nowy świat dla seniorów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach:  Osi Priorytetowej 7. Równowaga Społeczna, Działania 7.5 Usługi Społeczne

Nazwa i numer Osi priorytetowej: Oś 7. Równowaga społeczna

Numer i nazwa działania: Działanie 7.5. Usługi społeczne

Numer naboru: RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/17

Tytuł projektu: Poznaj nowy świat dla seniorów

Okres realizacji projektu: Od 2017-10-01 do 2020-09-15

Obszar realizacji projektu:

Województwo: Lubuskie

Powiat: Zielona Góra

Gmina: Zielona Góra

Rodzaj projektu: Konkursowy

Typ projektu: „Typ II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy – zgodnie z SZOOP RPO-L2020.”

Miejsce realizacji projektu pt. „Poznaj nowy świat dla seniorów”

Ośrodek Integracji Społecznej

Ul. Prosta 47 A

65-783 Zielona Góra

Tel. 68 459 23 53

e-mail: osrodek.zacisze@gmail.com

email: pnssenior@wp.pl

Projekt zakłada wspomaganie 47 osób (w tym 32 Kobiety) niesamodzielnych, w wieku 60+ na terenie Zielonej Góry. Uwzględniono w nim rozwój usług w lokalnej społeczności dla 

20 osób w Dziennym Domu Pobytu oraz objęcie opieką 27 osób w miejscu zamieszkania. Działania projektowe oparte są na Europejskiej Strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2014-2020 przewidującej zwiększenie możliwości osób, by mogły uczestniczyć w życiu społecznym i korzystać z przysługujących im praw, a także Strategii Polityki Społecznej 

woj. Lubuskiego na lata 2014-2020 promującej zapewnienie właściwej opieki osobom starszych, chorym i niepełnosprawnym. Głównym założeniem Projektu będzie opracowanie takiego systemu usług opiekuńczych, które będą doskonaliły system wsparcia społecznego i zapewnią wyższy poziom świadczonych usług oraz zostaną wykorzystane przez inne podmioty włączenia społecznego.

Realizacja celu spowoduje wzrost poziomu włączenia społecznego i aktywności oraz powstania standardów usług gotowych do zastosowania przez inne podmioty jako trwałość projektu. Uwzględniono rozwój systemu usług opiekuńczych poprzez zatrudnienie wyszkolonej kadry. Realizacja projektu oprócz bezpośredniego oddziaływania na konkretną grupę osób istotnie wpłynie na inne podmioty: otoczenie, rodzinę, która sama będąc w trudnej sytuacji musi pełnić bezpośrednia opiekę nad osoba niesamodzielną.

W ramach projektu realizowane będą:

- zajęcia z psychologiem;

- zajęcia z pedagogiem;

- zajęcia ruchowe prowadzone przez fizjoterapeutów;

- zajęcia art. Terapii;

- zajęcia kulinarne;

- terapia zajęciowa;

- warsztaty wizerunku.