Ośrodek Integracji Społecznej

wtorek, Sierpień 13, 2013

 

 Stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej zostało założone w sierpniu 2002r.

Jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, powołaną przez grupę zaangażowanych społecznie ludzi, pochodzących z różnych środowisk i organizacji. Naszym celem jest szeroko pojęta integracja ludzi dobrej woli i chętnych do niesienia pomocy. Stowarzyszenie, dzięki wsparciu ośrodków samorządowych oraz ludzi dobrej woli, prowadzi Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, świetlicę socjoterapeutyczną w Zielonej Górze oraz Hospicjum Domowe z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Nieco szerzej o nas:

Od ponad 10 lat Ośrodek Integracji Społecznej prowadzi specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego – świetlicę socjoterapeutyczną „Wśród Aniołów” dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, potrzebujących wsparcia, która działa w trybie ciągłym – 5 dni w tygodniu. Świetlica działa dzięki współfinansowaniu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od 2009 roku Ośrodek Integracji Społecznej prowadzi Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, który świadczy całodobowe usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze dla osób starszych chorych oraz dysponuje dwoma łóżkami dla niepełnosprawnych dzieci wymagających całodobowej opieki. Zadania realizowane w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym współfinansowane są w ramach dotacji z Urzędu Miasta Zielona Góra.

Ponadto Ośrodek Integracji realizuje każdego roku szereg projektów przy współpracy z jednostkami samorządów i administracji publicznej, m.in. Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim.

Od stycznia 2010 roku Ośrodek Integracji Społecznej prowadzi Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddziału Lubuskiego Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez hipoterapię i rehabilitację społeczną. W ramach projektu zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu, ponad 10 miesięcy w roku. Ponadto zajęcia hipoterapeutyczne OIS realizuje od 2008 roku.

 

 

Statut

 

Ośrodka Integracji Społecznej

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

§ 1

 

 1. 1.Stowarzyszenie będzie działać pod nazwą: „Ośrodek Integracji Społecznej”
 2. 2.Siedzibą stowarzyszenie jest miasto Zielona Góra.
 3. 3.Stowarzyszenie działa przy Parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze.
 4. 4.Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873).

 

 

 

§ 2

 

Terenem działania stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

§ 3

 

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

 

 

 

§ 4

 

 1. 1.Stowarzyszenie może przystąpić i tworzyć krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia, fundacjeorganizacje o tym samym lub podobnym profilu.
 2. 2.O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i sposoby działania stowarzyszenia

 

§ 5

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

 1. 1.pomoc w zwalczaniu nałogu osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków,
 2. 2.propagowanie trzeźwości i zmiana obyczajów polegająca na usunięciu z życia rodzinyjednostki alkoholu i innych środków uzależniających,
 3. 3.współpraca z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi uzależnieniom i przemocyrodzinie,
 4. 4.pomoc w tworzeniu grup psychoterapeutycznych na wzór Anonimowych Alkoholików,
 5. 5.tworzenie tzw. lobby abstynenckich, skupiających dorosłych, dzieci i młodzież,
 6. 6.rehabilitacja osób z niepełnosprawnością,
 7. 7.szerzenie sportu,
 8. 8.zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży defaworyzowanej,
 9. 9.zapobieganie marginalizacji młodzieży.
 10. 10.wspieranie działań osób z niepełnosprawnością i promocja ich inicjatyw,
 11. 11.zwiększanie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością,
 12. 12.tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
  w społeczeństwie,
 13. 13.działania na rzecz zwiększania aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością,
 14. 14.inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób
  z niepełnosprawnością,
 15. 15.promowanie aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością,
 16. 16.promowanie inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, defaworyzowanych i wymagających opieki i pielęgnacji,
 17. 17.organizowanie opieki paliatywnej oraz prowadzenie hospicjum,
 18. 18.organizowanie wolontariatu,
 19. 19.prowadzenie działalności charytatywnej w szeroko pojętym zakresie,
 20. 20.prowadzenie działalności opiekuńczej, pielęgnacyjnej i leczniczej w szeroko pojętym zakresie,
 21. 21.prowadzenie pozaszpitalnej opieki długoterminowej,
 22. 22. promowanie działalności twórczej.

 

 

 

§ 6

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. 1.organizację i prowadzenie psychoterapii grupowych i indywidualnych dla dorosłych, dziecimłodzieży,
 2. 2.prowadzenie świetlicy, w tym także świetlicy dla dziecimłodzieży,
 3. 3.organizowanie prelekcji i odczytów popularno – naukowych, mających na celu integrację osób
  z niepełnosprawnością i osób sprawnych psychofizycznie,
 4. 4.organizowanie zabaw i wieczorków bezalkoholowych,
 5. 5.organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów,
 6. 6.tworzenie i prowadzenie Centrum Informacyjnego dla osób z niepełnosprawnością oraz wymagających opieki pielęgnacyjnej, a także osób i podmiotów działających na ich rzecz,
 7. 7.organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 8. 8.prowadzenie działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
 9. 9.organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń związanych z niepełnosprawnością, opieką
  i pielęgnacją,
 10. 10.rehabilitacja i pomoc w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością,
 11. 11.doradztwo personalne i pośrednictwo pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, defaworyzowanych i wymagających opieki i pielęgnacji,
 12. 12.zajęcia hipoterapii,
 13. 13.zajęcia ruchowe na boisku,
 14. 14.zajęcia i obozy integracyjne dla osób z niepełnosprawnością i sprawnych psychofizycznie,
 15. 15.opiekę paliatywną w miejscu zamieszkania chorego, a także budowę i prowadzenie hospicjum,
 16. 16.przyjmowanie i organizowanie pracy wolontariuszy,
 17. 17.prowadzenie całodobowej, stacjonarnej opieki nad osobami z niepełnosprawnością, przewlekle chorymi oraz osobami w podeszłym wieku,
 18. 18.prowadzenie placówki pozaszpitalnej opieki długoterminowej, w postaci zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego oraz zakładu pielęgnacyjno – leczniczego,
 19. 19.sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej
  i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny
 20. 20.działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką, w tym, organizowanie plenerów i wystaw artystycznych.

 

 

 

§ 7

 

„1. Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia jest następująca działalność wskazana w § 6 Statutu:

 

-       organizacja i prowadzenie psychoterapii grupowych i indywidualnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży (§ 6 pkt. 1 Statutu),

 

-       prowadzenie świetlicy, w tym także świetlicy dla dzieci i młodzieży (§ 6 pkt. 2 Statutu),

 

-       organizowanie prelekcji i odczytów popularno – naukowych, mających na celu integrację osób
z niepełnosprawnością i osób sprawnych psychofizycznie (§ 6 pkt. 3 Statutu),

 

-       organizowanie zabaw i wieczorków bezalkoholowych (§ 6 pkt. 4 Statutu),

 

-       organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów (§ 6 pkt. 5 Statutu),

 

-       tworzenie i prowadzenie Centrum Informacyjnego dla osób z niepełnosprawnością oraz wymagających opieki pielęgnacyjnej, a także osób i podmiotów działających na ich rzecz (§ 6 pkt. 6 Statutu),

 

-       organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (§ 6 pkt. 7 Statutu),

 

-       prowadzenie działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej (§ 6 pkt. 8 Statutu),

 

-       organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń związanych z niepełnosprawnością, opieką
i pielęgnacją (§ 6 pkt. 9 Statutu),

 

-       rehabilitacja i pomoc w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (§ 6 pkt. 10 Statutu),

 

-       doradztwo personalne i pośrednictwo pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, defaworyzowanych i wymagających opieki i pielęgnacji (§ 6 pkt. 11 Statutu),

 

-       zajęcia hipoterapii (§ 6 pkt. 12 Statutu),

 

-       zajęcia ruchowe na boisku (§ 6 pkt. 13 Statutu),

 

-       zajęcia i obozy integracyjne dla osób z niepełnosprawnością i sprawnych psychofizycznie (§ 6 pkt. 14 Statutu),

 

-       przyjmowanie i organizowanie pracy wolontariuszy (§ 6 pkt. 16 Statutu),

 

-      działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką, w tym, organizowanie plenerów i wystaw artystycznych (§ 6 pkt. 20 Statutu).

 

 1. 2.Działalnością odpłatną Stowarzyszenia jest następująca działalność wskazana w § 6 Statutu:

 

-       rehabilitacja i pomoc w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (§ 6 pkt. 10 Statutu),

 

-       opieka paliatywna w miejscu zamieszkania chorego, a także budowę i prowadzenie hospicjum (§ 6 pkt. 15 Statutu),

 

-       prowadzenie całodobowej, stacjonarnej opieki nad osobami z niepełnosprawnością, przewlekle chorymi oraz osobami w podeszłym wieku (§ 6 pkt. 17 Statutu),

 

-       prowadzenie placówki pozaszpitalnej opieki długoterminowej, w postaci zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego oraz zakładu pielęgnacyjno – leczniczego (§ 6 pkt. 18 Statutu),

 

-       sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny (§ 6 pkt. 19 Statutu).

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

 

 

§ 9

 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 

1/ członków zwyczajnych,

 

2/ członków wspierających

 

3/ członków honorowych.

 

 

 

§ 10

 

 1. 1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawychnie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. 2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansowa lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. 3.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla stowarzyszenia.
 4. 4.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,podstawie pisemnej deklaracji.
 5. 5.Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

 

 

 

§ 11

 

Członek zwyczajny ma prawo:

 

 1. 1.uczestniczyć w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia,
 2. 2.wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 3. 3.wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
 4. 4.korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach bezpłatności lub minimalnej odpłatności,
 5. 5.występować do władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących rehabilitacji.

 

 

 

§ 12

 

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 

 1. 1.zachowania całkowitej abstynencji podczas pracy na rzecz Stowarzyszenia i propagowania jejswoim otoczeniu,
 2. 2.przyczyniać się do realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. 3.szanować majątek Stowarzyszenia,
 4. 4.stosować się do postanowień statutu.

 

 

 

§ 13

 

Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem prawa określonego w pkt. 2 i 5, posiada pozostałe prawa określone w § 11.

 

§ 14

 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 

 1. 1.dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
 2. 2.śmierci członka,
 3. 3.wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 4. 4.wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 5. 5.wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Struktura organizacyjna

 

§ 15

 

1. Władzami stowarzyszenia są:

 

 1. a)Walne Zebranie Członków,
 2. b)Zarząd,
 3. c)Komisja Rewizyjna,
 4. d)Sąd Koleżeński
 5. 2.W przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Stowarzyszenia Zarząd może powołać dla realizacji poszczególnych zadań okresowo działające komisje. Skład osobowy Komisji oraz zakres ich prac ustala Zarząd.

 

 

 

§ 16

 

 1. 1.Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierani są na czas nieoznaczony.
 2. 2.Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej; podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. 3.Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 4. 4.Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być powzięte bez odbycia Walnego Zebrania Członków, jeżeli wszyscy członkowi uprawnieni do głosowania wyrażą na piśmie zgodępostanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
 5. 5.Członek Zarządu, członek Komisji Rewizyjnej i członek Sądu Koleżeńskiego przestają pełnić swoje funkcje wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu odpowiednio Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

 

 

§ 17

 

 1. 1.Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia, w którym udział biorą: z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
 2. 2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. 3.Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
 4. 4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na umotywowane żądanie co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 5. 5.Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 

-          określenia ogólnych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,

 

-          uchwalenie statutu i jego zmian,

 

-          uchwalenie budżetu,

 

-          wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

 

-          ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

 

-          podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

 

-          podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

-          podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków.

 

 

 

§ 18

 

 1. 1.Organem Zarządzającym w Stowarzyszeniu jest Zarząd. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz.
 2. 2.Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym z prezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. 3.Do zakresu działania Zarządu należy:

 

-          realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 

-          ustalenie budżetu,

 

-          sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 

-          zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 

-          organizowanie oraz prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

 

-          podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, za wyjątkiem spraw należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków,

 

-          prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

 

-          opracowanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności,

 

-          występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał.

 

 1. 4.Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw stowarzyszenia i jej reprezentacji dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
 2. 5.Prawa członka Zarządu do reprezentowania spraw stowarzyszenia nie można ograniczyćskutkiem prawnym wobec osób trzecich.
 3. 6.Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 4. 7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 

 

 

§ 19

 

 1. 1.Komisja Rewizyjna jest jedyną z władz Stowarzyszenia powołaną do kontroli nad jego działalnością, jest władzą odrębną od organu zarządzającego tj. Zarządu i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. 2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
 3. 3.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 

-          kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

 

-          występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli,

 

-          prawo żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

 

-          składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

 1. a)nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. b)nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
  w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 

 

§ 20

 

 1. 1.Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
 2. 2.Członkowie Sadu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 3. 3.Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym, a jego rozstrzygnięcie wydane jest w formie orzeczenia.
 4. 4.Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 

-          rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,

 

-          rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,

 

-          składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

 1. 5.Sad Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 

-          upomnienie,

 

-          nagana,

 

-          zawieszenie w prawach członka na okres 1 roku,

 

-          wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 

 

 

ROZDZIAŁV

 

Majątek i zarząd majątkiem Stowarzyszenia

 

§ 21

 

Majątek Stowarzyszenia tworzy się:

 

 1. 1.z dotacji;
 2. 2.ze składek członkowskich;
 3. 3.z wpływów z działalności statutowej;
 4. 4.z darowizn,
 5. 5.z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 6. 6.z innych źródeł.

 

 

 

§ 22

 

 1. 1.Rokiem obrachunkowym stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 2. 2.Stowarzyszenie tworzy fundusz rezerwowy i zapasowy.

 

 

 

§ 221

 

 1. 1.Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek, ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciuw stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. 2.Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatniena preferencyjnych warunkach.
 3. 3.Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
 4. 4.Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 23

 

 1. 1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów,obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. 2.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawostowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 140 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Przepisy przejściowe

 

§ 24

 

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

 

 

 

 

 

aktualny na dzień 22.06.2013r.